تنگ تاریون

نویسنده : رضا رهنورد چهارشنبه 23 خرداد 1397 07:12 ب.ظ  •   


این تنگ بخشی از رودخانه لار  واقع در جاده هراز است  رودخانه لار از ارتفاعات البرز مرکزی 
سرچشمه گرفته وارد دره لار میشود آب آن در پشت سد لار جمع شده وخروجی سد ابتدای تنگ
تاریون راتشکیل میدهد این تنگ تا 5کیلومتر پس از تاج سد بصورت یک طرف صخره ای ویک طرف باز
است ودر نزدیکی پل سنگی بصورت دوطرف صخره ای با صخره های نزدیک بهم در می آید که دارای


جاذبه گردشگری است در انتهای تنگه آب عمیق میشود که برای شنا مناسب است . آب رودخانه لار کمی
جلوتر با در روی زیرزمینی آب سد پر آب تر شده وبه رود هراز میریزد خود پل سنگی هم که مربوط به زمان
رضا شاه است از جاذبه های این تنگه است برای بازدید وپیمایش این تنگه در جاده هراز وارد پلور شده 
سپس وارد جاده فرعی سدلار میشویم  کمی بالاتر از شهر پلور پل سنگی دیده میشود کنار پل ماشین را 
پارک کرده و وارد تنگه میشویم.

توجه : در مواقعی که آب سد لار باز شده وتنگه پر آب است وارد تنگه نشوید. در پاکیزگی تنگه بکوشید.
         در کنار تنگه رگه ای صخرهای ورول کوبی شده برای تمرینات سنگ نوردی وجود دارد.

آخرین ویرایش: چهارشنبه 20 تیر 1397 07:18 ب.ظ

پیمایش مسیر جنگلی جمشید آباد به مازیان

نویسنده : رضا رهنورد سه شنبه 1 خرداد 1397 04:17 ب.ظ  •   این مسیر برای پیمایش 5 ساعته و متوسط مناسب است برای شروع کار با ماشین پس از شهر رودبار به 
رستم آباد میرسیم پس از رستم اباد وطی /////کیلومتر به تابلوی جمشید آباد در سمت چپ جاده میرسیم
وارد جاده فرعی شده وادامه مسیر میدهیم تا اواسط روستا کتار یک دوراهی از ماشین پیاده شده وراه
سمت چپ را ادامه میدهیم تااز روستا خارج شویم راهی مالرو را ادامه داده وارتفاع میگیریم کمی جلوتر
به راست پیچیده ووارد محوطه بی درخت ومرتعی میشویم که پرشیب است از آن گذشته ومجددا جاده
مالرو پیش روراادامه میدهیم وکاملا وارد جنگل میشویم پس از چند پیچ وحرکت میل به چپ اولین آبش
خور دام ها نمایان میشود که آب مناسبی ندارد در ادامه راه به محلی بنام علمدار علی میرسیم .

 
چشمه آب گورا وخنکی در آن جاری است ودرخت تنومندی در وسط محل شکسته ونیمه افتاده است
دراین محل استراحت کرده وناهار راصرف میکنیم سپس پاکوبی سرپایینی را درپیش میگیریم تابه 
روستای //////////برسیم از کنار آن عبور کرده دوباره مسیری پرشیب را بالا رفته از دو پرچین با احتیاط عبور 
 کرده وپساز طی مسافتی کوتاه وارد روستای کوهستانی مازیان میشویم از این روستا نمای کوه درفک
بسیار زیبا ودل فریب است .در ادامه وارد جاده ماشین روی مازیان شده وبا طی پیچ وخم فراوان
به جاده اصلی قزوین رشت میرسیم و برنامه را خاتمه میدهیم.آخرین ویرایش: پنجشنبه 3 خرداد 1397 05:52 ب.ظ